شاهنامه ی فردوسی و دیگر اشعار فارسی...
برای مشاهده صحیح از مرورگر اینترنت اکسپلولر استفاده کنید.


+ نوشته شده در  شنبه نهم دی ۱۳۹۱ساعت 3:42  توسط امید رضا ضرغامی  | 

فریدون(بخش نخست)

فریدون(بخش دوم)

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۸۸ساعت 19:30  توسط امید رضا ضرغامی  | 

ضحاک
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 21:1  توسط امید رضا ضرغامی  | 

جمشید
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:52  توسط امید رضا ضرغامی  | 

طهمورث
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:47  توسط امید رضا ضرغامی  | 

هوشنگ
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:45  توسط امید رضا ضرغامی  | 

کیومرث
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:42  توسط امید رضا ضرغامی  | 

اغاز کتاب

ستایش خرد

گفتار اندر آفرینش عالم

گفتار اندر آفرینش مردم

گفتار اندر آفرینش آفتاب

در آفرینش ماه

گفتار اندر ستایش پیغمبر

داستان دقیقی شاعر

بنیاد نهادن کتاب

در داستان ابومنصور

ستایش سلطان محمود

گفتار اندر فراهم آوردن کتاب

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:36  توسط امید رضا ضرغامی  | 

کنون ای خردمند وصف خردکنون تا چه داری بیار از خردخرد بهتر از هر چه ایزد بدادخرد رهنمای و خرد دلگشایازو شادمانی وزویت غمیستخرد تیره و مرد روشن روانچه گفت آن خردمند مرد خردکسی کو خرد را ندارد ز پیشهشیوار دیوانه خواند وراازویی به هر دو سرای ارجمندخرد چشم جانست چون بنگرینخست آفرینش خرد را شناسسه پاس تو چشم است وگوش و زبانخرد را و جان را که یارد ستودحکیما چو کس نیست گفتن چه سودتویی کرده​ی کردگار جهانبه گفتار دانندگان راه جویز هر دانشی چون سخن بشنویچو دیدار یابی به شاخ سخن بدین جایگه گفتن اندرخوردکه گوش نیوشنده زو برخوردستایش خرد را به از راه دادخرد دست گیرد به هر دو سرایوزویت فزونی وزویت کمیستنباشد همی شادمان یک زمانکه دانا ز گفتار از برخورددلش گردد از کرده​ی خویش ریشهمان خویش بیگانه داند وراگسسته خرد پای دارد ببندتو بی​چشم شادان جهان نسپرینگهبان جانست و آن سه پاسکزین سه رسد نیک و بد بی​گمانو گر من ستایم که یارد شنودازین پس بگو کافرینش چه بودببینی همی آشکار و نهانبه گیتی بپوی و به هر کس بگویاز آموختن یک زمان نغنویبدانی که دانش نیابد به من
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۸ساعت 20:18  توسط امید رضا ضرغامی  |